Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong PHP

Lập trình web / Php & Mysql      672 - 0      1 năm trước
Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong PHP
0 0

Vòng lặp trong PHP là gì ?

Vòng lặp trong PHP nói chung là một đoạn code được thực thi nhiều lần (có thể là 0 lần) nhằm thực hiện một tác vụ giống nhau. Trong vòng lặp, chúng ta cần quan tâm các vấn đề:

- Điều kiện để vòng lặp thực thi, khi điều kiện không thỏa, vòng lặp sẽ dừng và khối code phía sau vòng lặp sẽ được thực thi.

- Đoạn code bên trong vòng lặp.

 

Ví dụ: Chúng ta cần in ra danh sách sản phẩm gồm tên sản phẩm, giá, hình sản phẩm. Các sản phẩm đều hiển thị giống nhau với 3 thành phần như vậy, nghĩa là tác vụ in thông tin một sản phẩm ra màn hình là giống nhau, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để làm điều này.

 

Vòng lặp FOR trong PHP

Cấu trúc vòng lặp for trong PHP sẽ như sau:

for (F1; F2; F3){
  R1
}

Trong đó:

- F1: là khối code được thực thi một lần duy nhất khi bắt đầu vào vòng lặp, sau đó sẽ chuyển đến thực thi khối F2.

- F2: là khối code điều kiện của vòng lặp. Nếu khối code F2 trả về điều kiện đúng thì chương trình sẽ thực thi tiếp khối code R1. Nếu F2 trả về điều kiện sai thì chương trình kết thúc vòng lặp và thực thi khối code phía sau for (hay ngoài for) .

- F3: là khối code được thực thi sau khi chương trình thực thi khối code R1.

- R1: là khối code thực thi nếu F2 trả về điều kiện đúng.

 

Quy trình thực thi vòng lặp for trong PHP:
- Bước 1: Thực thi F1

- Bước 2: Thực thi F2

- Bước 3: Nếu F2 đúng thì thực thi R1 và chuyển sang bước 4, F2 sai thì dừng vòng lặp.

- Bước 4. Thực thi F3

- Bước 5. Quay lại bước 2

 

Vòng lặp WHILE trong PHP

Cấu trúc vòng lặp While trong PHP

while ( W1 ){
  R1
}

Trong đó: 

- W1: Khối code được chạy khi mới vào vòng lặp while, và chạy lại sau mỗi lần thực thi xong R1, nếu khối code W1 trả về điều kiện đúng thì tiếp tục thực hiện R1, nếu W1 trả về điều kiện sai thì kết thúc vòng lặp.

- R1: Khối code được thực hiện khi W1 trả về điều kiện đúng

 

Quy trình thực hiện vòng lặp while trong PHP
Bước 1: Thực thi W1, nếu W1 trả về điều kiện đúng thì chuyển sang bước 2, nếu W1 sai thì dừng vòng lặp while.

Bước 2: Thực thi R1.

Bước 3: Lặp lại bước 1.

 

Vòng lặp FOREACH trong PHP

Cấu trúc vòng lặp foreach trong PHP

foreach ($array as $key => $value) {
  R1
}

Trong đó: 

- $array: biến chứa mảng gồm nhiều phần tử. Các phần tử này sẽ lần lượt được lặp qua để chạy khối code R1.

- $key: thể hiện chỉ số mỗi khi lặp qua một phần tử trong mảng $array.

- $value: giá trị mỗi khi lặp qua một phần tử trong mảng $array.

- R1: Khối code được chạy khi lần lượt lặp qua các phần tử của mảng $array. Mảng $array có N phần tử thì khối code R1 cũng sẽ được thực thi N lần.

 

Ngắt vòng lặp trong PHP

Chúng ta có thể bắt buộc vòng lặp phải dừng bằng cách sử dụng từ khóa break như ví dụ sau đây:

for ($i = 0; $i <= 5; $i ++){
  echo $i;
  echo "<br>";
  if ($i == 3){
    break;
  }
}
// Kết quả sẽ in ra màn hình các số 0, 1, 2, 3

 

Bắt buộc chuyển qua vòng lặp tiếp theo trong PHP

Chúng ta có thể ngắt một vòng lặp và chuyển tới vòng lặp tiếp theo bằng cách sử dụng từ khóa continue (không thoát hẳn vòng lặp như break) như ví dụ sau:

for ($i = 0; $i <= 10; $i ++){
  if ($i % 2 == 1){
    continue;
  }
  echo $i;
  echo "<br>";
}
// Kết quả sẽ in ra màn hình các số chẵn từ 0 đến 10

 

Các lưu ý khi sử dụng vòng lặp

- Các biến khai báo trong vòng lặp thì vẫn còn hiệu lực khi đã kết thúc vòng lặp, hãy cùng xem ví vụ sau:

for ($i = 0; $i <= 5; $i ++){
  echo $i;
  echo "<br>";
}
var_dump($i);

Chúng ta sẽ được kết quả là:

0
1
2
3
4
5
int(6)

 

- Các biến toàn cục vẫn có hiệu lực trong vòng lặp, xét ví dụ sau:

$num = 3;
for ($i = 1; $i <= 10; $i ++){
  echo $num . " * " . $i . " = " . ($num * $i);
  echo '<br>';
}

Đoạn code trên sẽ in bảng cửu chương 3 ra màn hình.

Biến toàn cục $num đã được sử dụng trong phạm vi của vòng lặp for.

Tạo vào 2021-07-17 10:24:58, Cập nhật 1 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong PHP
Gửi đi

Chia sẻ Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong PHP tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong PHP.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

53562