Xử lý chuỗi trong javascript

Lập trình web / Javascript      1.869 - 0      3 năm trước
Xử lý chuỗi trong javascript
0 0

Xử lý chuỗi là một trong những tác vụ quan trọng hàng đầu mà lập trình viên javascript cần nắm vững. Dưới đây là các phương thức, phương pháp xử lý và thao tác với chuỗi trong javascript cơ bản.

 

Đếm số ký tự trong chuỗi javascript

Để đếm số ký tự trong một chuỗi javascript, ta có thể sử dụng thuộc tính length như sau:

var chuoi = 'tôi học javascript';
var l = chuoi.length;
console.log(l);

 

Truy xuất phần tử tại một vị trí trong javascript

Để lấy ra ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi, ta có thể sử dụng phương thức charAt() như sau:

var chuoi = 'tôi học javascript';
var c = chuoi.charAt(0);
console.log(c);

Trong ví dụ này, chúng ta vừa lấy ra được ký tự thứ 0 của chuỗi 'tôi học javascript', kết quả là chuỗi 't'.

 

Tìm vị trí trí xuất hiện chuỗi con trong javascript

chúng ta sẽ dùng phương thức indexOf(), search() để tìm vị trí xuất hiện của một chuỗi trong chuỗi cho sẵn.

 

Ví dụ: Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi 'học' trong chuỗi 'tôi học javascript'

var chuoi = 'tôi học javascript';
var vt = chuoi.indexOf('học');
console.log(vt);

 

hoặc 

 

var chuoi = 'tôi học javascript';
var vt = chuoi.search('học');
console.log(vt);

 

Lưu ý: Nếu không tìm thấy vị trí xuất hiện nào, phương thức indexOf() và search() sẽ trả về giá trị -1.

 

Lấy một chuỗi con trong một chuỗi trong javascript

Chúng ta có thể sử dụng các phương thức sau để lấy một chuỗi con từ chuỗi đã cho trước.

Phương thức slice(start, end), trong đó start là vị trí bắt đầu, end là vị trí kết thúc

var chuoi = 'tôi học javascript';
var chuoi_con = chuoi.slice(0, 3);
console.log(chuoi_con);

 

Phương thức substring(start, end), trong đó start là vị trí bắt đầu, end là vị trí kết thúc

var chuoi = 'tôi học javascript';
var chuoi_con = chuoi.substring(0, 3);
console.log(chuoi_con);

 

Lưu ý: start, end truyền vào phương thức substring không được âm.

 

Phương thức substr(start, length), trong đó start là vị trí bắt đầu, length là số ký tự muốn lấy

var chuoi = 'tôi học javascript';
var chuoi_con = chuoi.substr(8, 10);
console.log(chuoi_con);

 

Nối chuỗi trong javascript

Nối chuỗi là gộp 2 hay nhiều chuỗi vào một chuỗi, chúng ta sẽ dùng biểu thức + như sau:

var chuoi = 'tôi học javascript';
var chuoi_moi = chuoi + " từ hôm qua";
console.log(chuoi_moi);

 

Chuyển chuỗi thành mảng trong javascript

Để chuyển một chuỗi thành một mảng, ta có thể dùng phương thức split(seperator) như sau:

var chuoi = 'tôi học javascript';
var mang = chuoi.split(' ');
console.log(mang);

 

Khi này ta sẽ thu được mảng gồm 3 phần tử ["tôi", "học", "javascript"]

Lưu ý: ký tự màu đỏ được truyền vào trong phương thức split() phía trên là ký tự "space"

Tạo vào 2019-07-02 18:38:10, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Xử lý chuỗi trong javascript
Gửi đi

Chia sẻ Xử lý chuỗi trong javascript tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Xử lý chuỗi trong javascript.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

34842