Xử lý mảng trong javascript

Lập trình web / Javascript      1.272 - 0      3 năm trước
Xử lý mảng trong javascript
0 0

Xử lý mảng là một trong những tác vụ rất quen thuộc trong lập trình nói chung và lập trình javascript cũng không ngoại lệ. Dưới đây là các hàm, và các phương pháp xử lý mảng cơ bản trong javascript.

 

Chúng ta sẽ khai báo một mảng để sử dụng trong suốt bài học như sau:

 

var mang = [1,2,3,4,7,9];

 

Tính độ dài mảng trong javascript

Độ dài mảng hay còn gọi là số lượng phần tử trong mảng, được tính từ 1. Mảng rỗng là mảng không có phần tử nào.

Chúng ta sẽ dùng thuộc tính length để lấy ra độ dài của mảng như sau: 

var do_dai_mang = mang.length;

console.log(do_dai_mang );

 

Truy xuất phần tử của mảng

Lấy ra phần tử thứ 2

var m1 = mang[1];

console.log(m1);

 

Gắn giá trị mới cho phần tử thứ 2

mang[1] = 8;

console.log(mang);

 

Tìm vị trí phần tử có giá trị là 7

var vt = mang.indexOf(7);

console.log(vt);

Lưu ý: nếu không tìm thấy vị trí nào có giá trị 7, phương thức indexOf() sẽ trả về giá trị là -1.

 

Thêm phần tử mới vào mảng trong javascript

Để thêm phần tử mới item vào mảng, ta dùng phương thức push(item) như sau:

mang.push(10);

console.log(mang);

Khi này, số 10 sẽ được thêm vào cuối mảng, nếu muốn thêm vào đầu mảng thì dùng phương thức unshift(item)

 

Duyệt mảng trong javascript

Duyệt mảng bằng vòng lặp for

for (var i = 0; i < mang.length; i++) {

    console.log( mang[i] );

}

 

Duyệt mảng bằng vòng lặp while

var i = 0;
while (i < mang.length) {
    console.log(mang[i]);
    i ++;
}

 

Duyệt mảng bằng phương thức forEach()

mang.forEach( function( item ){
    console.log(item);
});

Chuyển đổi mảng thành chuỗi trong javascript

Để chuyển một mảng thành một chuỗi trong javascript, chúng ta sử dụng phương thức join(seperator) như sau:

var chuoi = mang.join("-");
console.log(chuoi);

Khi này, các phần tử của mảng sẽ nối với nhau bằng ký tự "-" để tạo thành một chuỗi

 

Sắp xếp mảng trong javascript

Chúng ta dùng hàm sort() để sắp xếp mảng theo thứ thự alpha như sau:

var mang = [1, 2, 3, 4, 7, 9, 5];
mang.sort();
console.log(mang);

Sau khi thực hiện code trên, ta sẽ được mảng như sau [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9]

 

Trên đây là bài học javascript được tham khảo từ khoá học Javascript và Jquery của gia sư dạy kèm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký khoá học này. 

Thông tin liên hệ : Thầy Nam,  0967258243.

Tạo vào 2019-07-02 16:30:31, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Xử lý mảng trong javascript
Gửi đi

Chia sẻ Xử lý mảng trong javascript tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Xử lý mảng trong javascript.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

34835