7 bài tập về Crom - Sắt - Cu

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.737 - 0      7 năm trước
7 bài tập về Crom - Sắt - Cu
1 0
7.1 Cho 10 gam hỗn hợp gồm FeCu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (ở dktc), dung dịch Xm gam chất rắn không tan. Giá trị của m là.
     A. 3,4 gam.
     B. 4,4 gam.
     C. 5,6 gam.
     D. 6.4 gam.
7.2 Cho phản ứng:
                   a Fe       +      b HNO3    ------>         c Fe(NO3)3      +     d NO      +       eH2O
     Các hệ số a,b,c,d,e là những số nguyên, đơn giản nhất.
     Tổng(a+b) bằng
    A.  4.
    B.  3.
    C.  6.
    D.  5.
7.3 Dãy gồm các chất chỉ có tính chất của oxi hóa là.
    A.  Fe(OH)2 ,  FeO .
    B.  FeO ,  Fe2O3.
    C.  Fe(NO3)2  , FeCl3 .
    D.  Fe2O3 , Fe(SO4)3.
7.4 Oxit lưỡng tính là.
    A.  MgO.
    B.  CaO.
    C.  Cr2O3.
    D.  CrO.
7.5 Cho 4,48 lít khí CO (dktc) từ từ đi qua ống nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối với hidro bằng 20. Công thức của sắt oxit và phần trăm thể tích khí CO2  trong hỗn hợp khí sau phản ứng là.
    A.  FeO , 75%.
    B.  Fe2O3, 75%.
    C.  Fe2O3, 55%.
    D.  Fe3O4, 75%.
7.6 Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có lưỡng tính?
    A.  Cr(OH)3.   Fe(OH)2,    Mg(OH)2.
    B.  Cr(OH)3.   Zn(OH)2,    Pb(OH)2.
    C.  Cr(OH)3.   Zn(OH)2,    Mg(OH)2.
    D.  Cr(OH)3.   Pb(OH)2,    Mg(OH)2.
7.7 Thực hiện hai thí nghiệm.
     1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1 M thoát ra V1 lít NO.
     2) Cho 3.84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1 M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (Cu=64).
     A.    V=  1,5  V1.
     B.    V=  2    V1.
     C.    V=  2,5 V1.
     D.   V=        V1.


Tạo vào 2016-11-13 05:43:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 bài tập về Crom - Sắt - Cu
Gửi đi

Chia sẻ 7 bài tập về Crom - Sắt - Cu tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 bài tập về Crom - Sắt - Cu.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4766