7 bài tập về Crom-Sắt-Cu(p2)

Kiến thức phổ thông      1.390 - 0      7 năm trước
7 bài tập về Crom-Sắt-Cu(p2)
1 0
                                                    7 bài tập về Crom-Sắt-Cu
Câu 1. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với HNO3 loãng. sau khi phản ứng hoàn toàn , thu được dung dịch 1 chất tan và kim loại dư, chất tan đó là. 
     A. HNO3.
     B. Fe(NO3)2.
     C. Cu(NO3)2.
     D. Fe(NO3)3.

Câu 2. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc ,nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được.
     A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4 .
     B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.
     C. 0,12 mol FeSO4.
     D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.

Đáp án:   2 Fe   +        6 H2SO4   -------> Fe2(SO4)3   +   3 SO2    +   6 H2O
                 0,1 mol      0,3 mol           0,05 mol
nFe= 6,72/56 = 0,12 mol nên nFe dư 0,02 mol nên xảy ra phản ứng.
                Fe       +           Fe2(SO4)3         --------> 3 FeSO4
                0,02 mol        0,02  mol                        0,06 mol

Câu 3. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 thì phần tử CuFeS2 sẽ.
     A. nhường 13 electron.
     B. nhận 12 electron.
     C. nhận 13 electron.
     D. nhường 12 electron.

Đáp án:               2 CuFeS2    + 9/2 O2   ---->    CuO    +   Fe2O3    +    4 SO4
                       +2                                 +3
                     Fe    - e  -------->   Fe
                   -2                                 +4
                  2 S     -12 e --------->   S

Câu 13. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3(dư) , thoát ra 0,56 lít NO  (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là.
     A. 2,62 gam.
     B. 2,32 gam.
     C. 2,52 gam.
     D. 2,22 gam.

Đáp án:               3Fe    +  2O2   ------->    Fe3O4(FeO.Fe2O3)      (1)
hỗn hợp X gồm : FeO ,Fe2O3 ,Fe dư
x là số mol Fe dư và y là số mol Fe3O4  
ta có: 56 x  +   232 y  =3 gam   (a)
trong hỗn hợp X chỉ có Fe và FeO tác dụng được với HNO3, cho ra khí NO.
      Fe  +   4 HNO3    ---> Fe(MO3)3   +   2  H2O   +   NO      (2)
     3 FeO  +   10 HNO3    ---> 3 Fe(MO3)3   +   5  H2O   +   NO   (3)
từ (3),(2) ta có : x   + 1/3y  =  0,56/ 22,4 = 0,025 mol      (b)
Giải hệ phương trình (a),(b): x= 0,0225 mol và y= 0,0075 mol.
-> nFe  = nFe dư   + n Fe(1)    = x  +  3y   =  0,045 mol.
-> mFe = 0,045 * 56 = 2,52 gam.
    
Câu 14. Cho hỗn hợp bột ZnFe vào lượng dư dung dịch  CuSO4 . Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm khối lượng  của Zn trong hỗn hợp ban đầu là.
     A. 12,57 %.
     B. 85,30 %.
     C. 90,27 %.
     D. 82.20%.

Đáp án:       Zn    +  CuSO4   ----> ZnSO4   +   Cu          ---> khối lượng giảm 1 gam
                    Fe      +   CuSO4  ----->   FeSO4    +   Cu        ----> khối lượng tăng 8 gam
=> tỉ lệ nZn : n Fe  =  8 : 1
-> % m Zn = (65 * 8 * 100)/( 56 * 8 + 56) = 90,27 %

Câu 15. Cho 0,01 mol một hỗn hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng(dư), thoát ra 0,112 lít SO2 (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Công thức của hợp chất sắt đó là.
     A. FeS.
     B. FeCO3.
     C. FeS2.
     D. FeO.

Đáp án:     nSO2= 0,112 / 22,4 = 0,005 mol và n hỗn hợp chất của sắt = 0,01 mol.
                  +n                                  +3
                  Fe        (n-3)   ------->   Fe          
                  +6                              +4
                  S        +2e     ------->   S
Ta có:        0,005 * 2 = 0,01 * ( |n - 3| )      
                  -> |n - 3| = 1
                  -> n = 4 (loại)   và n = 2 ( nhận )
Vậy công thức là: FeO

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X(chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là.
     A. 0,04 mol.
     B. 0,075 mol.
     C. 0,12 mol.
     D. 0,06 mol.

Tạo vào 2016-11-20 11:40:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 bài tập về Crom-Sắt-Cu(p2)
Gửi đi

Chia sẻ 7 bài tập về Crom-Sắt-Cu(p2) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 bài tập về Crom-Sắt-Cu(p2).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4956