7 bài tập về kim loại (p3)

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.392 - 0      7 năm trước
7 bài tập về kim loại (p3)
0 0
Câu 5.15 Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+ ,Ni 2+ , Fe2+ Pb2+ .Thứ tự tính oxi hóa giảm dần là.
     A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni 2+ > Zn 2+.
     B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ .
     C. Zn2+ > Sn2+  > Ni2+  > Fe2+ > Pb2+.
     D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Câu 5.16 Khi cho Cu tác dụng với dung dịch Chứa H2SO4 loãng vào NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là.
     A. Chất xúc tác.
     B. Chất khử.
     C. Chất oxi hóa.
     D. Môi trường.

Câu 5.17 Cho các phản ứng xảy ra sau đây.
(1)     AgNO3     +      Fe(NO3)2     ------>      Fe(NO3)3    +      Ag   (kết tủa).
(2)    Mn           +    2HCl             ------>      MnCl2               H2 (bay hơi).
Dãy các ion sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là:
     A.  Ag+      , Fe3+   , H+   , Mn2+.
     B.  Ag+     ,  Mn2+, H+   , Fe3+ .
     C.  Mn2+  , H+      , Ag+  , Fe3+  .
     D.  Mn2+  , H+     , Fe3+ ,Ag+.

Câu 5.18 Có 4 dung dịch riêng biệt : HCl , CuCl2 , FeCl3 ,HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch 1 thanh Fe nguyên chất, số trường hợp xuất hiện dấu hiệu ăn mòn là.
     A. 0.
     B. 1.
     C. 3.
     D. 2.

Câu 5.19 Trong quá trình điện hóa pin Zn - Cu, quá trình khử của pin là.
     A. Zn                  ---->     Zn2+    + 2e.
     B. Cu                  ---->     Cu2+    + 2e.
     C. Zn2+    + 2e    ---->     Zn. 
     D. Cu2+    + 2e    ---->     Cu.

Câu 5.20 Dãy các ion được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là(biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag).
     A.  Ag+     , Cu2+   , Fe3+   , Fe2+.
     B.  Fe3+   , Cu2+    , Ag+    , Fe2+.
     C.  Ag+    , Fe3+    ,  Cu2+ ,Fe2+  .
     D.  Fe3+   , Ag+      ,  Cu2+ ,Fe2+ .

Câu 5.21 Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở Catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH(ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là.
     A. 0,15   M.
     B. 0,2     M.
     C. 0.1     M.
     D. 0,05 M.

                                                                    -- Đáp án sẽ được trình bày vào 17/11/2016 --

Tạo vào 2016-11-15 17:34:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 bài tập về kim loại (p3)
Gửi đi

Chia sẻ 7 bài tập về kim loại (p3) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 bài tập về kim loại (p3).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4836