7 câu bài tập về Este - lipit (p2)

Kiến thức phổ thông      2.426 - 0      7 năm trước
7 câu bài tập về Este - lipit (p2)
0 0

                        7 câu bài tập về Este - lipit

Câu 1. Cho 2,2 gam anđehit axetic tác dụng với dung dịch dư AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là.
     A. 10,8 gam.
     B. 5,4 gam.
     C. 21,6 gam.
     D. 1,08 gam.
Lời Giải: Phương trình phản ứng.
      CH3CHO   +   2  [Ag(NH3)2]OH     -----  CH3COONH4    +   2 Ag      +   3 NH3     +   H2O
      nAg = 2* nCH3CHO = 2*( 2,2/44 ) = 0,1 mol
      ----> mAg = 0,1* 108 = 10,8.

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa
            Glucozơ    --->   X   ----> Y   -----> CH3COOH
Hai chất X,Y lần lượt là:
     A. CH3CH2OH và CH2 = CH2.
     B. CH3CHO và CH3CH2OH.
     C. CH3CH2OH và CH3CHO.
     D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 3. - Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức, thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước.
           - Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. tên của X là.
     A. Etyl propionat.
     B. Metyl propionat.
     C. Isopropyl axetat.
     D. Etyl axetat.
Lời Giải:
     

Câu 4. Chất X tác dụng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được dung dịch T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y.
     A. HCOOCH = CH2.
     B. CH3COOCH = CH2.
     C. HCOOCH3.
     D. CH3COOCH = CH-CH3.

Câu 5. X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là.
     A. HCOOCH(CH3)2.
     B. C2H5COOCH3.
     C. HCOOC2H5.
     D. HCOOCH2CH2CH3.
Lời Giải:
     

Câu 6. Hai Este đơn chức XY là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức của thu gọn của XY là.
     A. C2H3COOC2H5 và  C2H5COOC2H3.
     B. C2H3COOCH3 và  HCOOCH(CH3).
     C. HCOOCH2C2H3 và  CH3COOC2H5.
     D. HCOOC2H5 và  CH3COOCH3.

Câu 7. Trong một bình kín chứa chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2(số mol O2 gấp đôi cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. Công thức phân tử của X là.
     A. C3H6O2.
     B. C2H4O2.
     C. C4H8O2.
     D. CH2O2.
Lời Giải:


Tạo vào 2016-12-17 18:24:22, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 câu bài tập về Este - lipit (p2)
Gửi đi

Chia sẻ 7 câu bài tập về Este - lipit (p2) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 câu bài tập về Este - lipit (p2).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

5665