7 câu bài tập về Este - Lipit(p1)

Kiến thức phổ thông      1.718 - 0      7 năm trước
7 câu bài tập về Este - Lipit(p1)
1 0

                        7 Câu bài tập về este - lipit

Câu 1. Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có công thức C3H6O2 đều tác dụng được với dung dịch NaOH là.
     A. 2 hợp chất.
     B. 3 hợp chất.
     C. 4 hợp chất.
     D. 5 hợp chất.
Lời giải: 3 công thức là
     CH3 - CH2 - COOH     ;      CH3 - COOH - CH3     ;    H - COOH - C2H5.

Câu 2. Chất X có công thức phân tử C2H4O2 cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại nào?
     A. Ancol no, đa chức.
     B. Axit no, đơn chức.
     C. Este no, đơn chức.
     D. Axit không no, đơn chức.

Câu 3. Este phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic natri axetat. Công thức cấu tọa của X ?
     A. CH3COOC2H5.
     B. CH3COOCH3.
     C. HCOOCH3.
     D. C2H5COOCH3.

Câu 4. Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam ancol etylic. công thức cấu tạo của este là?
     A. C2H5COOC2H5.
     B. C2H5COOCH3.
     C. CH3COOC2H5.
     D. HCOOC2H5.
Lời giải: Đặt công thức cấu tạo của este là CnH2n+1COOC2H5.
Phương trình phản ứng của este với KOH
CnH2n+1COOC2H5    +    KOH    ------------>     CnH2n+1COOK      +   C2H5OH         (1)
Theo (1): số mol este = số mol C2H5OH =   2,3/46  = 0,05 mol.
-> Meste = 3,7/0,05 =74  -> 14n  +  1   +   44  +  29  =  75
-> n = 0
Vậy công thức cấu tạo của este là: HCOOC2H5.

Câu 5. Hỗn hợp không phản ứng với dung dịch NaOH là.
     A. C3H7OH.
     B. CH3CH2COOH.
     C. H2NCH2COOH.
     D. CH3COOC2H5.
Câu 6. Khi thủy phân CH3COOC2H5 bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm là.
     A. CH3COONa và CH3ONa.
     B. CH3COOH và CH3ONa.
     C. CH3COOH và C2H5OH.
     D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 7. Đun nóng C2H5OH ở 170oC với xúc tác H2SO4 đặc, thu được.
     A. C5H10.
     B. C3H6.
     C. C2H4.
     D. C4H8.
   
Tạo vào 2016-12-16 17:22:02, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 câu bài tập về Este - Lipit(p1)
Gửi đi

Chia sẻ 7 câu bài tập về Este - Lipit(p1) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 câu bài tập về Este - Lipit(p1).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

5640