7 câu bài tập về Este - lipit(p3)

Kiến thức phổ thông      2.831 - 0      7 năm trước
7 câu bài tập về Este - lipit(p3)
1 0

                        7 câu bài tập về Este - lipit(p3)

Câu 1. Hỗn hợp A gồm axit hữu cơ X và este Y của axit hữu cơ đơn chức. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Chưng cất hỗn hợp sản phẩm thì thu được 9,3 gam một hỗn hợp chất hữu cơ B và 39,4 gam hỗn hợp muối khan. Cho B tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Cho B tác dụng với Cu(OH)2 thu được dung dịch màu xanh lam. Đem toàn bộ hỗn hợp muối khan trên nung nóng với vôi tôi xút thu được một chất khí D duy nhất(Hidrocacbon) có thể tích 8,96 lít ở 27,3oC và 1,1 atm.
     1. Xác định công thức cấu tạo của B, biết MB< 93 dvC.
     2. Tính số mol X, Y trong A.
     3. Xác định công thức cấu tạo của X, Y.
Lời giải:
            
            
Câu 2. Cho hai este đơn chức là đồng đẳng của nhau . Cho 22,2 gam hỗn hợp hai este trên vào 100ml dung dịch NaOH 4M. Sau phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 21,8 gam chất rắn khan. Ngưng tụ hỗn hợp hai ancol bay hơi khi tiến hành cô cạn, làm khan rồi cho tác dụng với Na(dư) thấy thoát ra 3,36 lit H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
     1. Xác định công thức cấu tạo của mỗi este.
     2. Tính khối lượng của mỗi este.
     3. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 2 este đó.
Lời giải:
            
            

Câu 3. Thủy phân 1 este có tỉ khối  hơn so với H2 là 37, thu được muối Natri có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este.
     1. Xác định công thức cấu tạo của este.
     2. Lấy 1 gam este thủy phân , sau 1 thời gian thu được 1 lượng axit. Muốn trung hòa lượng axit này cần 4,5 ml dung dịch NaOH 1M. Tính tỉ lệ % khối lượng este chưa bị thủy phân.
Lời giải:
          
          
Câu 4. Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở, chứa cùng một loại nhóm chức hóa học. Khi đun nóng 47,2 gam hỗn hợp A với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được một ancol đơn chức và 38,2 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. mặt khác, nếu đốt cháy hết 9,44 gam A cần vừa đủ 12,096 lít khí O2, thu được 10,304 lít khí CO2. các thể tích khí đo ở đktc.
     1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A.
     2. Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.
Lời giải:
          
          
          
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam chất hữu cơ E người ta thu được 1,12 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O. Khi hóa hơi 0,55 gam chất E thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,2 gam khí O2 cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
     1. Xác định công thức phân tử của E.
     2. Biết E là este, viết tất cả các công thức cấu tạo có thể của E.
     3. Lấy 2,2 gam chất E cho vào 250ml dung dịch axit hữu cơ A có nồng độ 0,2 M (A là đồng đẳng hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon so với axit tạo thành este E) được hỗn hợp B. Đun nóng hỗn hợp B với dung dịch NaOH dư. sau phản ứng xong thu được 6,5 gam muối. Xác định công thức cấu tạo đúng và tên gọi chất E.
Lời giải:
          
          
Câu 6. Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ. Đun nóng 13,6 gam A với lượng dư dung dịch NaOH thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 5,5 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.
Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp A phải dùng hết 33,6 lít O2 và thu được 29,12 lít CO2 (các khí đo ở đktc).
Xác định công thức cấu tạo của các chất trong hỗn hợp A và tên gọi.
Lời giải:
          
Câu 7. Hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ no đơn chức (A) và một este no đơn chức (B), đều hở. Cho m gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y và ancol Z. biết tỉ khối hơi của Z so với H2 là 16.
     1. Xác định công thức phân tử của ancol Z.
     2. Cô cạn dung dịch Y được một muối duy nhất có khối lượng 16,4 gam. Xác định công thức của AB.
     3. Nêu ra phương pháp hóa học để phân biệt 2 chất A, B nếu chúng để hai lọ riêng biệt.
Lời giải: A    Là RCOOOR+   ----> CnH2n+1COOH
           
Tạo vào 2016-12-21 18:18:30, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 câu bài tập về Este - lipit(p3)
Gửi đi

Chia sẻ 7 câu bài tập về Este - lipit(p3) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 câu bài tập về Este - lipit(p3).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

5766