Amin - Amino Axit - Protein - Bài tập tham khảo

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.828 - 0      7 năm trước
Amin - Amino Axit - Protein - Bài tập tham khảo
0 0
3.1 Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCL. Khối lượng muối (C2H5NH3CL) thu được là:
    A. 8,15 gam.
    B. 8,10 gam.
    C. 8,85 gam.
    D. 7,65 gam.
3.2 Chất nào không phản ứng với NaOH là:
    A. Phenol.
    B. Ancol etylic.
    C. Axit axetic.
    D. Etyl Fomiat.
3.3 Cho 7,5 gam axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch HCL. Sau phản ứng , khối lượng muối thu được là:
    A. 11,15 gam.
    B. 11,05 gam.
    C. 13,00 gam.
    D. 14,00 gam.
3.4 Chất nào sau đây phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo thành ancol etylic?
    A.HCOOCH3.
    B. C3H5OC2H5.
    C. CH3CHO.
    D. CH2=CHCHO.
3.5 Chất làm xanh quỳ tím là:
    A. C6H5OH.
    B. CH3NH2.
    C. C6H5NH2.
    D. CH3COOCH3.
3.6 Anilin (C6H5NH2) va phenol (C6H5OH) đều phản ứng với chất nào:
    A. Dung dịch NaCl.
    B. Nước Br2 .
    C. Dung dịch NaOH.
    D. Dung dịch HCl.
3.7 Chất phản ứng với AgNO3 trong NH3, đun nóng tạo ra Ag là:
    A. Ancol etylic.
    B. Axit axetic.
    C. Anđehit axetic.
    D. Glixerol.
    

Tạo vào 2016-11-12 05:42:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Amin - Amino Axit - Protein - Bài tập tham khảo
Gửi đi

Chia sẻ Amin - Amino Axit - Protein - Bài tập tham khảo tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Amin - Amino Axit - Protein - Bài tập tham khảo.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4740