Bài tập Cacbohidrat

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.643 - 0      7 năm trước
Bài tập Cacbohidrat
0 0
2.1 Chất có chứa nguyên tử Oxi trong phân tử là:
     A. Toluen.
     B. Stiren.
     C. Saccarozơ.
     D. Buta-1,3-đien.
2.2 Cho các chất: Dung dịch saccarozơ, glixerol, ancol etylic, natri axetat. Số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là;
     A. 4 Chất.
     B. 2 Chất.
     C. 3 Chất.
     D. 5 Chất.
2.3 Saccarozơ và glucozơ đều có:
     A. Phản ứng với dung dịch NaCL.
     B. Phản ứng với Cu(OH) ở nhiệt độ thường tạo thành dd xanh lam.
     C. Phản ứng với AgNO3  trong dung dịch NH3, đun nóng.
     D. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
2.4 Khi Lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là:
     A. 92 gam.
     B. 138 gam.
     C. 184 gam.
     D. 0.54 gam.
2.5 Cho dung dịch chứa 3,6 gam glucozơ phản ứng hết với AgNO3  trong dung dịch NH3, đun nóng, thu được 2,16 gam bạc kết tủa.
Nồng độ mol của dung dịch glucozơ.
     A. 0,01 M.
     B. 0,02 M.
     C. 0,2 M.
     D. 0,1 M.
2.6 Hợp chất hữu cơ X(Phân tử vòng benzen) có công thức phân tử C6H7O2 tác dụng được với Na và NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ 1:1.
Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
    A. C6H5CH(OH)2.
    B. HOC6H4CH2OH.
    C. CH3C6H3(OH)2.
    D. CH3OC6H4OH.
2.7 Khi đốt 0,1 mol một chất X(dẫn xuất của benzen), Khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH.
Công thức thu gọn của X là:
    A. C2H2C6H4OH.
    B. C6H4(OH)2.
    C. HOC6H4CH2OH.
    D. HOCH2C6H4COOH.

Tạo vào 2016-11-12 04:44:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Bài tập Cacbohidrat
Gửi đi

Chia sẻ Bài tập Cacbohidrat tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Bài tập Cacbohidrat.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4738